زانو 11/25-22/5-30 درجه ماشین کاری

زانو 11/25-22/5-30 درجه ماشین کاری

 

مشخصات زانو 11/25-22/5-30 درجه ماشین کاری

مشخصات زانو 11/25-22/5-30 درجه ماشین کاری