زانو 45 درجه ماشینکاری

زانو 45 درجه ماشینکاری

مشخصات زانو 45 درجه ماشینکاری

مشخصات زانو 45 درجه ماشینکاری