زانو 60 درجه ماشینکاری

زانو 60 درجه ماشینکاری

مشخصات فنی زانو 60 درجه ماشینکاری

مشخصات زانو 60 درجه ماشینکاری