زانو 90 درجه ماشینکاری

زانو 90 درجه ماشینکاری

 

 

مشخصات فنی زانو 90 درجه ماشینکاری

 

مشخصات زانو 90 ماشینکاری