سه راهی 45 درجه ماشینکاری

سه راهی 45 درجه ماشین کاری

مشخصات فنی سه راهی 45 درجه ماشین کاری

مشخصات فنی سه راهی 45 درجه ماشین کاری