June 23, 2022

برچسب: برتری های کلکتور

کلکتور

تعریف کلکتور

کلکتور یا کالکتور به معنای جمع کننده است. به شکل لوله هایی است که در قسمت زیرین آن چندین خروجی وجود دارد. در این ابزار

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی