تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن

تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن2

مشخصات فنی تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن